HISTORIE KNIHOVNY

Místní knihovna Jedovnice je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

Počátky knihovnické činnosti jsou spojeny se založením spolku Vlastimil v roce 1863. 

Obecní knihovna byla zřízena z rozhodnutí obecního zastupitelstva v roce 1920. V roce 1966 získala místnost v budově MNV. V roce 1977 byla profesionalizována. Od roku 1987 sídlí v samostatné budově na Havlíčkově nám. 311. 

Fond knihovny tvoří asi 9 800 svazků. Součástí je regionální literatura. Knihovna odebírá 4 tituly časopisů, umožňuje přístup na internet. 

V roce 2004 započala knihovna s automatizací knihovních procesů v programu Clavius. Automatizace byla v roce 2013 plně dokončena. Od roku 2002 mají návštěvníci k dispozici počítačové pracoviště se scannerem, tiskárnou a připojením na internet. 

Protože se knihovna potýká s nedostatkem prostoru, je činnost zaměřena především na výpůjční službu. Od roku 2003 je součástí knihovny informační středisko. Zřízením informačního střediska poskytuje knihovna informace regionálního charakteru z oblasti cestovního ruchu. Zajišťuje prodej map a brožur a umožňuje získání propagačních a informačních materiálů týkajících se Jedovnic a okolí. 

Pro financování své činnosti využívá knihovna grantové programy Ministerstva kultury. V roce 2001 získala z programu VISK3 PC s připojením na internet, v roce 2004 PC s programem Clavius. Každoročně získáváme knihy z projektu Česká knihovna.